درباره

محفل علمی ایرانیان مکانی برای پرسش و پاسخ علمی فراهم می کند.

در حال حاضر فقط محفل ریاضی فعال شده است و امیدواریم در صورت استقبال از محفل ریاضی شروع به راه اندازی محفل فیزیک ، شیمی و زیست کنیم.